Ahmet Türk'ün belediye başkanlığı düşecek mi?

2014 yılından beri süren Aralarında eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’, Mardin Büyükşehir Belediye başkanı Ahmet Türk'ün de bulunduğu Kobani davası 108 duruşmada sonuçlandı. Ceza alan Ahmet Türkün Belediye Başkanlığı düşecek mi, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, cezaevinden çıkabilecek mi?

Sibel  Kayiş
Sibel Kayiş Tüm Haberleri

2014 yılından beri süren Aralarında eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanı Ahmet Türk'ün de bulunduğu 108 kişinin yargılandığı Beş tahliye, 12 beraat, 13 tutukluluğa devam kararı verilen kobani davasında merak edilen Ahmet Türk'ün belediye başkanlığı düşecek mi? Selahattin Demirtaş cezaevinden çıkacak mı?

AHMET TÜRKÜN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜŞECEK Mİ?

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün aldığı cezanın onanması durumunda belediye başkanlığı düşebilir. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne önümüzdeki dönemde kayyum atanabilir.

Aldığı hapis cezası sonrası KRT'ye açıklamalarda bulunan Türk, "Yeniden bir görevden alınma, yeniden bir kayyum atanma durumu olursa ne yaparsınız?" sorusuna, "Bizim üzerinde durduğumuz halkın iradesinin ortaya çıkması. Halk iradesini ortaya koydu. Kayyum siyasetine Kürt halkı yaklaşım biçimini çok ciddi bir şekilde ortaya koydu. Kayyum atanır mı atanmaz mı bilemiyorum. Önemli olan halk iradesidir. Bunun ötesinde söyleyecek başka bir şey yok." diye cevap verdi.

2 Eylül 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nu değiştirilmiş, söz konusu değişiklik belediyelere kayyum atanmasının önünü açmıştı.


MEVCUT MADDE NASILDI?

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun ilgili maddesi şöyleydi:

Belediye başkanlığının boşalması hâlinde yapılacak işlemler
MADDE 45.- Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır. Meclis, birinci başkan vekilinin, onun bulunmaması durumunda ikinci başkan vekilinin, onun da bulunmaması durumunda en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak;

a) Belediye başkanlığının boşalması veya seçim dönemini aşacak biçimde kamu hizmetinden yasaklanma cezasının verilmiş olması durumunda bir başkan,

b) Başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezası alması durumunda bir başkan vekili, seçer.

Belediye başkanı veya başkan vekili belediye meclis üyeleri arasından ve gizli oyla seçilir. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı veya başkan vekili seçilmiş olur. Oyların eşitliği durumunda kur'a çekilir.

Birinci fıkranın (b) bendi uyarınca başkan vekili seçildikten sonra belediye başkanlığının (a) bendinde belirtilen nedenlerle boşalması durumunda bu maddeye göre belediye başkanı seçilir.

Yeni seçilen belediye başkanının görev süresi, yerine seçildiği başkanın görev süresi ile sınırlıdır. Başkan vekili, yeni başkan seçilinceye veya görevden uzaklaştırılmış ya da tutuklanmış olan başkan göreve dönünceye kadar görev yapar.

Belediye başkanı veya başkan vekili seçilinceye kadar belediye başkanlığı görevi, meclis birinci başkan vekili, bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda vali tarafından görevlendirilecek bir kamu görevlisi tarafından yürütülür. Belediye başkanı veya başkan vekili seçimi en geç onbeş gün içinde tamamlanmadığı takdirde belediye meclisinin feshine ilişkin hükümler uygulanır.


Belediye başkanı görevlendirilmesi

MADDE 46.- Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı veya başkan vekili seçiminin yapılamaması durumunda, seçim yapılıncaya kadar belediye başkanlığına Büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından görevlendirme yapılır. Görevlendirilecek kişinin belediye başkanı seçilme yeterliğine sahip olması şarttır.

KHK İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen değişiklik ise şu şekilde: MADDE 38- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 45 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Ancak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin  terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46 ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır. Görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye meclisi üyesinin istifa etmesi halinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri valilik onayı ile defterdarlığa veya mal müdürlüğüne gördürülebilir. Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür."

MADDE 39- 5393 sayılı Kanunun 57 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Ancak belediye veya bağlı idarelerde; hizmetlerin aksatılmasının terör veya şiddet olaylarıyla mücadeleyi olumsuz etkilediğinin veya etkileyeceğinin valilik tarafından belirlenmesi halinde, valilik söz konusu hizmeti Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, il özel idaresi veya kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla yapar veya yaptırır. Valiliğin talebi üzerine, yapılan veya yapılacak harcamalar karşılığı tutarlar, Maliye Bakanlığı veya İller Bankası Anonim Şirketince ilgili idare payından kesilerek ilgili kurum ve kuruluşa gönderilir. Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idarelerine aktarılan tutarlar bu idarelerin bütçeleriyle ilişkilendirilir. Bu fıkra kapsamındaki ihtiyaçlar; parasal ve bütçe sınırlamasına tabi olmaksızın 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinde belirtilen usule göre temin edilir.

Belediye ve bağlı idare imkanlarının terör veya şiddet olaylarına dolaylı ya da doğrudan destek sağlamak amacıyla kullanıldığının valilik tarafından belirlenmesi durumunda, terör ve şiddet olaylarına destek olmak amacıyla kullanılan belediye veya bağlı idare taşınırlarına mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından el konulur. Bu fıkra kapsamında sorumluluğu tespit edilen belediye veya bağlı idare personelinin vali veya kaymakam tarafından görevden uzaklaştırılması halinde göreve iade işlemi ancak uzaklaştırma işlemini yapan makam tarafından yapılır."

MADDE 40- 5393 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 9 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları kapsamında haklarında yürütülen soruşturma veya kovuşturma nedeniyle görevden uzaklaştırılan belediye başkanı, başkan vekili ve meclis üyelerinin yerine 45 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre işlem yapılmış olsa bile onbeş gün içerisinde 46 ncı maddedeki yetkili makamlarca 45 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen usule göre görevlendirme yapılır.

SELAHTİN DEMİRTAŞ VE FİGEN YÜKSEKDAĞ CEZAEVİNDEN ÇIKABİLECEK Mİ?

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş‘a 42 hapis cezası verildi.
Demirtaş için “devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma” suçlamasıyla istenilen ağırlaştırılmış müebbet koşulları sağlanmadığı belirtilerek, devletin bütünlüğünü bozmaya yardım suçlamasıyla 20 yıl hapis cezasına karar verildi. Demirtaş’a ayrıca suç işlemeye tahrik etme suçundan ise 4 yıl 6 ay, terör örgütü propagandası suçundan 2 yıl 6 ay ve halkı kanunlara uymamaya tahrik suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme başkanı Demirtaş ile ilgili kararı okurken, yorulduğunu söyleyerek duruşmaya 5 dakika ara verdi. Aranın ardından mahkeme başkanının hükmü okumaya devam etmesiyle, Demirtaş’ın toplam 47 suçtan çeşitli beraat ve cezalarla birlikte, 42 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

Yüksekdağ’a 30 yıl 3 ay hapis cezası

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, “devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı, 19 yıl hapis cezası uygulandı ve tutukluluk halinin devamına hükmedildi Ayrıca Yüksekdağ, “suç işlemeye tahrik” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Farklı suçlar için kurulan hükümle birlikte Yüksekdağ’a toplam 30 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ aldıkları bu cezalarla tutuklulukları devam edecek.

Kaynak: Bölgegündem

16 May 2024 - 22:44 - Siyaset

Mahreç  Sibel Kayiş


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Adapazarı Akşam Haberleri Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Adapazarı Akşam Haberleri Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Adapazarı Akşam Haberleri Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Adapazarı Akşam Haberleri Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.